- Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 9 Αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας

 

Οι υπεύθυνοι στη σχολική μονάδα του άρθρου 7: α) λειτουργούν ως σημείο αναφοράς, ενημέρωσης και υποστήριξης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για θέματα και περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, β) υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα, καθώς και συναντήσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, που αποσκοπούν στην επίλυση διαφορών και στη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας και γ) επιλαμβάνονται περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με την τετραμελή ομάδα του άρθρου 8. Στις δράσεις αυτές και στον χειρισμό των περιστατικών ενδοσχολικής βίας, οι υπεύθυνοι συνεπικουρούνται από όλο το έμψυχο δυναμικό που δύναται να διατεθεί προς υποστήριξη της σχολικής μονάδας, όπως μέλη της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Οι υπεύθυνοι επιμορφώνονται σε περιοδική βάση από δράσεις και προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).