- Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 2 Αντικείμενο

 

1. Αντικείμενο του Μέρους Α΄ είναι η ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.
2. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Γ΄ είναι η σύσταση Κέντρων Έρευνας στην Ακαδημία Αθηνών. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Γ΄ είναι η ρύθμιση της αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών, των Υποδιευθυντών και των Εκπαιδευτών των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Γ΄ είναι η θέσπιση ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.