- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

17. Συμφωνείτε να χρησιμοποιηθούν οι προτεινόμενοι περιγραφικοί δείκτες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) ως αφετηρία;