- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

10. Αποτελούν οι έννοιες τυπική εκπαίδευση, μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση κατάλληλο εργαλείο για να περιγράψουν με ικανοποιητικό τρόπο όλα τα είδη μάθησης που αποκτώνται στην Ελλάδα;