- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

9. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να καταχωρούνται και επιμέρους προσόντα (π.χ. με τη βοήθεια συστήματος πιστωτικών μονάδων) στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων; Ποιες δυσκολίες διακρίνετε σ’ αυτήν την περίπτωση;