- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

ΙΙΙ. Γενικές Συστάσεις – ΣΤ. Ηθική και Διαφάνεια: Δημιουργία εμπιστοσύνης