- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

ΙΙΙ. Γενικές Συστάσεις – Β. Ενδυνάμωση της Αυτονομίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων: Tο Συμβούλιο Διοίκησης