- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

ΙΙΙ. Γενικές Συστάσεις – Α. Αποσαφήνιση της Αποστολής των διαφόρων ιδρυμάτων της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Το Πανεπιστημιακό Σύστημα