- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

4. Συμφωνείτε με τους στόχους που έχουν τεθεί για το ΕΠΠ; Αν όχι, ποιες είναι οι αντιρρήσεις ή ενστάσεις σας;