- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

1. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) σε αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό σας βρίσκει σύμφωνους;