- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος-Κατάργηση διατάξεων

1. Ο νόμος αυτός ισχύει από την δημοσίευση του, εκτός εάν υφίσταται διαφορετική προβλεψη σε ειδικότερες διατάξεις του.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα.