- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 31: Αλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

1.            Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και ανέλαβαν υπηρεσία στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 18 του Ν. 4058/2012 διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων τον οποίο επικαλέστηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες πλήρωσης των συγκεκριμένων θέσεων και ο διορισμός που απορρέει από αυτόν παύει να υφίσταται ως εκκρεμότητα.

Όσοι από τους διορισθέντες στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 18 του Ν. 4058/2012, παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους, δύνανται να επιλέξουν είτε την παραμονή τους στον αρχικό φορέα διορισμού είτε την  επαναπρόσληψή τους στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις των διορισθέντων στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 18 του Ν. 4058/2012, οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους και εν συνεχεία ο διορισμός τους αυτός ανακλήθηκε, προκειμένου να επαναπροσληφθούν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής.

2.            Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α΄206), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α΄234 ) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του Ν. 4210/2013 (Α΄254), προστίθενται τα εξής:

«καθώς και για την άσκηση διδακτικού ή εκπαιδευτικού έργου σχετικού με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους, το οποίο παρέχεται σε οιαδήποτε σχολεία ή σχολές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και των πάσης φύσεως επιχειρήσεών τους».

3.            Η παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και για α) το διορισμό των αποφοίτων της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, β) το διορισμό των διακριθέντων αθλητών δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/οικ.1153/16-1-2014 (ΦΕΚ 86 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) το σύνολο των διορισμών βάσει ειδικών-ευεργετικών διατάξεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος».

4.            Η παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 24/27-1-2015 και β) τον Υπουργό Οικονομικών. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για την χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου». Η ισχύς της πράξης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου επιλογής προϊσταμένων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, οι οποίες προκηρύχθηκαν με την αριθ. 1ΓΔ/2014 απόφαση-προκήρυξη κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο πρώτο κυρωτικού νόμου 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4275/2014, δεν αναρτώνται και η σχετική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται. 

6. Το άρθρο 42 του ν. 4250/2014 καταργείται.

7. Παρατείνονται από τότε που έληξαν και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι θητείες των μελών και Προέδρων των προβλεπομένων από το Σύνταγμα Ανεξάρτητων  Αρχών, οι οποίες είτε έχουν λήξει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ή λήγουν εντός του διαστήματος της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο παράτασης.

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδ. γ΄ του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των  ΟΤΑ α’ βαθμού. Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδίκαια οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μουσικοί των ΟΤΑ α’ βαθμού, με πράξη του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο (δίπλωμα) μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄), ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον ενός έτους σε ΟΤΑ α’ βαθμού.

9.  Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955 (Α’  43), όπως τροποποιήθηκε με την  παρ. 2 του άρθρου 19 του  3709/2008 (Α’  213), αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Για την κάλυψη κάθε, αρμόδια διαπιστούμενης,, έκτακτης ανάγκης  των Πλοηγικών Σταθμών, δύναται ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού , κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, με απόφαση του, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση  του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, να προσλαμβάνει  έκτακτο ναυτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων  του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  των κλάδων Αρχιπλοηγών-Πλοηγών, Κυβερνητών πλοηγίδων Μηχανοδηγών πλοηγίδων  και Πρυμνοδετών, το οποίο έχει  τα νόμιμα τυπικά προσόντα.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση του προσλαμβανομένου προσωπικού, αναλόγως  της  χωρητικότητας του εκάστοτε πλοηγούμενου πλοίου,  η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο των εισπραττομένων  για την πλοήγηση πλοηγικών δικαιωμάτων.

Οι κατά τα ανωτέρω προσλαμβανόμενοι υποχρεούνται στην καταβολή  εισφορών υπέρ ΝΑΤ και Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού ή Ταμείο Πρόνοιας Κατώτερων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού, αναλόγως της ειδικότητας”.

H παράγραφος  3 του άρθρου 14 του ν. 3142/1955 (Α’  43), καταργείται, οι δε παράγραφοι 4,5,6, και 7 του άρθρου αυτού αναριθμούνται σε 3,4,5, και 6  αντιστοίχως.

10. Αρμόδια για το ενιαίο έργο με τον τίτλο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» είναι επιτροπή που συστήνεται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στην επιτροπή προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  Στην επιτροπή αυτή μετέχουν και από ένας εκπρόσωπος από κάθε Κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον κανονισμό της Βουλής καθώς και ένας τουλάχιστον σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτης ή σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του αντίστοιχου Δικαστηρίου, με τον αναπληρωτή του.

Οι προαναφερόμενοι ορίζουν τους εκπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτούς σχετικό έγγραφο του  Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σε περίπτωση που τα κόμματα δεν ορίσουν εκπροσώπους μέσα στην προθεσμία αυτήν, οι αντίστοιχες θέσεις καλύπτονται από Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνυόμενους από τον Πρόεδρό του.

Η Επιτροπή αποφασίζει για όλα τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και για την τελική κατακύρωση, ανάθεση ή ματαίωση των σχετικών διαγωνισμών και συμβάσεων. Η Επιτροπή αποφασίζει κατόπιν εισηγήσεων του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται τα μέλη της επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

11. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας» μπορεί να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι Προϊστάμενοι  των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

12. α) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (297 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

« Η αποζημίωση για υπερωριακή , νυκτερινή   ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων καθώς και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα άνω Γραφεία. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπ’ αριθ. 2/99421/ΔΕΠ/23.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 203)».

β) Τυχόν δαπάνες υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου, για τις οποίες έχει τηρηθεί η προβλεπομένη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαδικασία και η καταβολή τους εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εκκαθαρίζονται σε βάρος των φορέων της οργανικής τους θέσης.»

13. α) Στους διαδόχους των δικαιούχων που απεβίωσαν μετά την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου Στ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4257/2014 (Α’ 93), παραχωρείται απευθείας, κατόπιν αίτησής τους, το δικαίωμα εκμετάλλευσης της ίδιας θέσης, για χρονικό διάστημα δέκα ετών. Αν δεν δύναται να παραχωρηθεί η ίδια θέση για οποιονδήποτε λόγο, το δικαίωμα παραχωρείται για θέση κατά το δυνατόν εγγύτερα της παλαιάς. Οι θέσεις που παραχωρούνται στα ανωτέρω πρόσωπα, εξαιρούνται από τα ποσοστά των παραγράφων 4 και 5 της υποπαραγράφου Στ2 του ν.4093/2012 (Α’ 222). 

 β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 της υποπαραγράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

 14. Η παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) καταργείται αφότου ίσχυσε. Η παρ. 3 α. και β. και η παρ. 4 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται  σε 2 α. και β. και 3 αντίστοιχα.

15. Η αρμοδιότητα για την έγκριση αποδοχής δωρεών αυτοκινήτων προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (αρθ. 1 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α΄ και ΥΑ 6400/2060/1984, ΦΕΚ 387 Β΄) ασκείται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

16. Το  π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» τροποποιείται ως κατωτέρω:

α)      Στην περίπτωση Α.α. του άρθρου 28 οι λέξεις «διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «διακόσιες εβδομήντα τρεις (273)»

β)      Στην περίπτωση Α.στ. του άρθρου 28 οι λέξεις «τέσσερις (4)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πέντε (5)»

γ)      Στην περίπτωση 2 του άρθρου 39 οι λέξεις « Δέκα (10) » αντικαθίστανται με τις λέξεις « Ένδεκα (11) »

δ)      Στην περίπτωση 9 του άρθρου 39 οι λέξεις « Ένδεκα (11)» αντικαθίστανται με τις λέξεις « Δώδεκα (12) »

ε)      Στο τέλος της περίπτωσης 10 του άρθρου 39 προστίθεται εδάφιο ως εξής:   « Mία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών) μετατρέπεται σε οργανική του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. »

στ)      Στην περίπτωση 13 του άρθρου 39 προστίθεται υποπερίπτωση “ιη” ως εξής:  « Εξι (6) θέσεις ειδικότητας ΥΕ Επιμελητών »

ζ)      Στην περίπτωση α’ της παρ.3 του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014, η υποπερίπτωση “αγ” διαγράφεται και προστίθεται στην περίπτωση β’ της παρ.3 του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014 ως υποπερίπτωση “βγ”.   Οι υποπεριπτώσεις “αδ”, “αε” και “αστ” της περίπτωσης α’ της παρ.3 του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014 αναριθμούνται σε “αγ”, “αδ” και “αε” αντιστοίχως.   Οι υποπεριπτώσεις “βγ” έως και “βθ“ της περίπτωσης β’ της παρ.3 του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014 αναριθμούνται σε “βδ” έως και “βι” αντιστοίχως.

η)      Στο άρθρο 40  οι λέξεις  «άρθρο 38» αντικαθίστανται με τις λέξεις «άρθρο 39»

Η έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του π.δ. 105/2014.