- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 30: Αποσπάσεις διακριθέντων αθλητών

  1. Οι Αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και έχουν διορισθεί και υπηρετούν είτε στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε στα Σώματα Ασφαλείας, είτε στο Δημόσιο Τομέα, είτε σε ν.π.δ.δ. ή σε ν.π.ι.δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,  επιτρέπεται,  κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είτε σε εποπτευόμενους από αυτήν φορείς καθώς και σε έτερους φορείς ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που εκπονούν προγράμματα σχετικά με τη διάδοση του Ολυμπισμού, των Ολυμπιακών αξιών, ή της Εκεχειρίας (Ομοσπονδίες Αθλημάτων, ΕΟΕ, ΕΘΝΟΑ, Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας κ.α.), όπως επίσης και σε άλλα προγράμματα ή δράσεις σχετικές με τον αθλητισμό (και την κοινωνική προσφορά του εν γένει.
  2. Οι αποσπάσεις διενεργούνται, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, με Κοινή Απόφαση των αρμοδίων Υπουργών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  με διάρκεια πέντε (5) έτη και δυνατότητα παράτασης. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καλύπτεται από το φορέα προέλευσης.
  3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν ιδίως τις προϋποθέσεις ανανέωσης των ανωτέρω αποσπάσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Ειδικότερα για το ένστολο προσωπικό που αποσπάται στους ανωτέρω φορείς τα φύλλα ποιότητας συμπληρώνονται από τον φορέα προέλευσης μετά από δεσμευτική σχετική έκθεση που προέρχεται από τον φορέα υποδοχής.