- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 29: Θέματα Εθνικού Τυπογραφείου

1. Η περίπτωση ε΄της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 γίνεται στ΄ και  μετά την περίπτωση δ΄ προστίθεται νέα περίπτωση ε΄ ως εξής:

“Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Η προθεσμία της παραγράφου δ΄ του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 όσον αφορά τα ΦΕΚ ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ”.

2. Αρκεί η επίκληση του αριθμού του ΦΕΚ, του τεύχους και της ημερομηνίας έκδοσής του για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και τα λοιπά ν.π.δ.δ., όσο και κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία των ως άνω υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου. Στην περίπτωση της κατά τα ανωτέρω αυτεπάγγελτης αναζήτησης και εφόσον δεν υπάρχει το ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή ή αυτό δεν αρκεί, το Εθνικό Τυπογραφείο διαθέτει τα αιτούμενα ΦΕΚ στις δημόσιες υπηρεσίες, στους ΟΤΑ και στα λοιπά ν.π.δ.δ. δωρεάν.

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του ν. 3469/2006 (Α΄131) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η διάθεση των ΦΕΚ σε έντυπη μορφή μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο διάθεση γίνεται από υπάλληλο του ΚΕΠ ο οποίος με απόφαση του οικείου Δημάρχου ορίζεται και ως υπόλογος διαχειριστής. Οι εισπράξεις από την πώληση των ΦΕΚ κατατίθενται από τον υπόλογο διαχειριστή στην πλησιέστερη δημόσια οικονομική υπηρεσία υπέρ του Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αναφορικά με τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ”.