- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 28: Θέματα ΕΚΔΔΑ

1.            Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α` 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται η εξής φράση:

«Όταν συζητούνται θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή το περιεχόμενο και οι όροι εκπαιδευσης στη Σχολή στο ΔΣ καλείται χωρίς δικαίωμα ψήφου και  ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδαστών της  Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και  Αυτοδιοίκησης. Σχετικά θέματα, πέραν του προγράμματος, θεωρούνται ιδίως όσα περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Κανονισμού των Σπουδών της Σχολής.»

 

2.            Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α` 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να ορίζεται αντιπρόεδρος του ΔΣ ένας από τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάσει ο τελευταίος».

3.  Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι κοινή για όλους τους σπουδαστές, ενώ κατά τη δεύτερη φάση λειτουργούν τμήματα εξειδίκευσης. Ο αριθμός των τμημάτων και το περιεχόμενο της αποστολής τους μπορεί να μεταβάλλεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η μεταβολή ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

4. Οι παρ. 4 & 6 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) και η παρ. 6 του άρθρου 22 καταργούνται.

5. Η παρ. 7 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, καθορίζεται η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης στα όρια της παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), και η κατανομή της στις τρεις φάσεις».

6. Η παρ. 9 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, μετά από γνωμοδότηση του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καθορίζονται α. θέματα που αφορούν τη διδακτέα ύλη, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τη χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση του έργου της ΕΣΔΔΑ, β. τα επιμορφωτικά πεδία και η αξιολόγηση του έργου του ΙΝΕΠ, γ. οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του ΕΚΔΔΑ, και δ. οι γενικές κατευθύνσεις των μελετητικών και ερευνητικών δράσεων του ΕΚΔΔΑ.

7.            Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.4305/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του σώματος βαθμολογητών από μέλη του διδακτικού προσωπικού των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αντίστοιχης ειδικότητας και για τον ορισμό επιτηρητών από δημοσίους υπαλλήλους».  

8.            Η παρ. 10 του άρθρου 17 του ν.4305/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα δύναται να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ έχουν, επίσης, οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα δύναται να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη. Ειδικώς για την εισαγωγή στο Τμήμα ΟΕΥ της ΕΣΔΔΑ δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και μίας εκ των γαλλικής ή γερμανικής σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)  δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ».

9.            Η παρ. 12 του άρθρου 17 του ν.4305/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και στη συνέχεια ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής & Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ, την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι ιδιώτες δηλώνουν: α. τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β. την ημερομηνία γέννησής τους, γ. την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, και της τυχόν οριζόμενης με την οικεία προκήρυξη δεύτερης ξένης γλώσσας, σύμφωνα  με το πδ 50/2001, όπως ισχύει, δ. τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση, και ε. για τους άνδρες υποψηφίους, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές, τον δήμο ή την κοινότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων και τον Αριθμό Στρατολογικού τους Μητρώου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός εκείνου της περίπτωσης (δ) και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα».

10. Το άρθρο 18 του ν.4305/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) διενεργείται σε δύο στάδια, και περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις  ενότητες: 1. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», 2. «Μικρο-οικονομική – Μακρο –οικονομική και Δημόσια Οικονομική», 3. «Γνώσεις και Δεξιότητες», με ερωτήσεις  πολλαπλών επιλογών, και  4. «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος», με γραπτή και προφορική δοκιμασία.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, και ιδίως το περιεχόμενο και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων, τυχόν συντελεστές βαρύτητας βαθμολογίας που καθορίζουν τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού, ο αριθμός των υποψηφίων που προκρίνονται στο β΄ στάδιο, η συγκρότηση του σώματος των βαθμολογητών, η συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ),  τα εξεταστικά κέντρα, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»