- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 13: Επέκταση των δικαιωμάτων διοικουμένων και υπαλλήλων

  1. Στο άρθρο 1  του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α΄) «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 και του άρθρου 12  του παρόντος εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα ν.π.ι.δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.

  1. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.2690/1999 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

« Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών της παραγράφου 1 έχουν υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης των αιτούντων υπαλλήλων για την πρόοδο υποθέσεων σχετικών με θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασής που εκκρεμούν ενώπιον τους εντός της ίδιας προθεσμίας της παραγράφου 1, εφόσον δεν έχει διεκπεραιωθεί η υπόθεσή τους εντός της ως άνω προθεσμίας.»

  1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 2690/1999, προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:

«Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 50) καταργείται».