- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 12: Άλλες πειθαρχικές διατάξεις

1.            H περίπτωση ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως: «η αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών και η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

2.            H περίπτωση κθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «η άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η μη εφαρμογή των διατάξεων περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας».

3.            Η περίπτωση λγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει καταργείται και η περίπτωση λδ΄ αναριθμείται σε λγ΄.

4.            Η παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει καταργείται.