- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 08: Μεσολάβηση

Αν οι διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων αποτύχουν, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες μεσολάβησης του Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 15 του νόμου 1876/1990, όπως κάθε φορά ισχύει.