- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 04: Δικαίωμα και υποχρέωση συλλογικής διαπραγμάτευσης

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων έχουν δικαίωμα και το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και οι ο.τ.α. αντίστοιχη υποχρέωση και αρμοδιότητα να διαπραγματεύονται για τους όρους και τις συνθήκες αμοιβής και απασχόλησης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.