- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 03: Πεδίο εφαρμογής-αναλογική εφαρμογή ρυθμίσεων

1. α) Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού έχουν εφαρμογή στους έμμισθους πολιτικούς υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών υπαλλήλων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) α` και β` βαθμίδας.

β) Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού οι διπλωματικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι της Βουλής. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από γνώμη της αντιπροσωπευτικότερης οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή του και στους διπλωματικούς υπαλλήλους. Για τους υπαλλήλους της Βουλής η επέκταση γίνεται με τον Κανονισμό της.

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικότερα από το παρόν κεφάλαιο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 1876/1990, εκτός από αυτές του άρθρου 16  και όσες δεν προσιδιάζουν στη νομική φύση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο δημόσιο.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α’) και τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 24 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’) καταργούνται.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.