- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 36: Καθολική διαδοχή ΟΤΑ α’ βαθμού σε ΝΠΔΔ.

Το  τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 241 του ν.3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Από τη δημοσίευση της πράξης κατάργησης του νομικού προσώπου, κινητά και ακίνητα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο  δήμο που το συνέστησε, ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμών δικών».