- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

α)            Παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, είτε αυτοί έχουν επιλεγεί βάσει των διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., είτε βάσει ειδικών διατάξεων. Λήγει επίσης η θητεία των μονομελών οργάνων της διοίκησης με οποιαδήποτε ονομασία  που εξομοιώνονται με Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης.

β)            Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι.

γ)            Ειδικά, στις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι οποίες πληρώθηκαν  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.4275/2014,  χωρίς προηγούμενη απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αντί των υπηρετούντων προϊσταμένων μπορεί να τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης υπάλληλοι μεταξύ α) όσων ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο συμβούλιο κατά το χρόνο ανάθεσης, και β) όσων υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ή έχουν τα τυπικά προσόντα να κατέχουν παρόμοια θέση βάσει των διατάξεων του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω θα πρέπει να ανήκουν στον κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση.

δ)            Οι ανωτέρω τοποθετήσεις προϊσταμένων κατά την περίπτωση β και γ΄ λήγουν αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. α) Λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών, εκτός των αιρετών εκπροσώπων, των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που συγκροτήθηκαν στα Υπουργεία μετά την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων.

 β) Συγκροτούνται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, τα οποία είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

αα) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό.

ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

γ) Οι εν γένει προθεσμίες για την συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών προθεσμιών των άρθρων 103 κ.ε. του Υπαλληλικού Κώδικα υπολογίζονται στον διπλάσιο χρόνο προκειμένου για υποθέσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. 

3. α) Το σύστημα αξιολόγησης του παρόντος, με εξαίρεση την εφαρμογή της στοχοθεσίας, εφαρμόζεται αναδρομικά για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών καθώς και για τους προϊσταμένους επιπέδου Τμήματος και Διεύθυνσης για το έτος αξιολόγησης 2014. Για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης ισχύουν για το έτος αξιολόγησης 2014 οι εκθέσεις αξιολόγησης που συντάχθηκαν κατ΄ εφαρμογή της αριθ,ΔΙΔΑΔ/Φ.32.3/299/οικ.27952/10.10.2007 απόφασης (ΦΕΚ 2119/Β/2007).

β) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2014θα συνταχθούν το αργότερο εντός τριών μηνών από την δημοσίευση του παρόντος.

4.Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος επιλογής προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για τις θέσεις προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης και τμήματος αποκλειστικά οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων αντίστοιχα κατά την πρώτη εφαρμογή λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης των τριών τελευταίων ετών προ του έτους επιλογής.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συστήματος επιλογής προϊσταμένων, προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, συγκροτούνται τα Σ.Ε.Π. προκειμένου να προβούν στην επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια προκειμένου να προβούν στην επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων.

6. Σε όσους επιλέγονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Προϊστάμενοι, κατά την ημερομηνία τοποθέτησής τους και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους απονέμεται αποκλειστικά λόγω της επιλογής και τοποθέτησης ως προϊσταμένων ο βαθμός Α΄ σε όσους επιλέγονται προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, ο βαθμός Β΄ σε όσους επιλέγονται Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, ο βαθμός Γ΄ σε όσους επιλέγονται Προϊστάμενοι Τμήματος. Για τους υπαλλήλους που επιλέγονται προϊστάμενοι και τους απονέμεται ο αντίστοιχος βαθμός σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη τυχόν πλεονάζων χρόνος που διαθέτουν κατά την ημερομηνία τοποθέτησης. Για τον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στον κατά περίπτωση απονεμόμενο βαθμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Με τη λήξη της θητείας τους και την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων κατατάσσονται σε βαθμό και σε μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Για την προαναφερόμενη κατάταξη εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 καθ’ υπέρβαση των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 του ν. 4024/2011 ποσοστών περί προαγωγών. Σε καμία περίπτωση η εκ νέου κατάταξη του υπαλλήλου κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να γίνει σε βαθμό ανώτερο αυτού που του απονεμήθηκε λόγω της επιλογής και τοποθέτησής του σε θέσεις προϊσταμένων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται για όσους υπαλλήλους επιλέγονται προϊστάμενοι και κατά την ημερομηνία τοποθέτησής τους κατέχουν βαθμό κατώτερο του απονεμόμενου ανά επίπεδο θέσης ευθύνης.

7.Θητείες προϊσταμένων που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, είναι αποκλειστικά αυτές που έχουν ασκηθεί εν τοις πράγμασι σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία αναγνωρίζει ή εξομοιώνει θητείες προϊσταμένων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-85 του Υπαλληλικού Κώδικα, καταργείται, εξαιρουμένων των ειδικότερων διατάξεων που αφορούν τη θητεία στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στα Σώματα και Υπηρεσίες  Επιθεώρησης και Ελέγχου.