- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 31 – Καταργούμενες Διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος οι παράγραφοι 15, 16, 17 και 18 του άρθρου 86 του Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του ν.4275/20214 και η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν.4275/2014 καταργείται. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή αντίκειται στις διατάξεις του καταργείται.