- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 13 – Μεταβατικές διατάξεις – Τελικές διατάξεις

1. Έως τις 28/2/2016 δημιουργείται το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 3 του παρόντος. Το κριτήριο αξιολόγησης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δύο αξιολογικών περιόδων και δεν λαμβάνεται υπόψη για την πρώτη εφαρμογή. Το Μητρώο παραμένει ανοιχτό σε υποβολή υποψηφιοτήτων και επικαιροποιείται διαρκώς. Έως τις 28/2/2016 εκδίδονται οι Υπουργικές Αποφάσεις συγκρότησης των Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής (ΕΣΕ) του άρθρου 8 καθώς και οι λοιπές κανονιστικές πράξεις. Έως τις 31/3/2015 προκηρύσσονται όλες οι κενές θέσεις των άρθρων 6 και 8, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Έως τις 30/6/2016 ολοκληρώνεται η στελέχωση των ανωτέρω θέσεων.
2. Οι διατάξεις των νόμων 1969/1991, 3864/2010, 3986/2011 και 4152/2013, όπως κάθε φορά τροποποιούνται, εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.
3. Οι κατά τη δημοσίευση του νόμου υπηρετούντες στις θέσεις αυτές εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους έως την επιλογή των αντικαταστατών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.