- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 08 – Θέσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα που στελεχώνονται από μέλη του Μητρώου – Διαδικασία επιλογής

1. Οι θέσεις των Προέδρων, Διοικητών/τριών, Διευθυνόντων/νουσών Συμβούλων και όλων των μελών των Διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων, των οποίων ο διορισμός διενεργείται από την Κυβέρνηση, στελεχώνονται εφεξής, αποκλειστικά με μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.

2. Ο διορισμός των ανωτέρω πραγματοποιείται, κατόπιν σχετικής προκήρυξης από τον αρμόδιο Υπουργό. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου και του ΑΣΕΠ επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ΕΣΕ συνεδριάζει, αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό πίνακα με τον τριπλάσιο αριθμό προτεινόμενων υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρων, Διοικητών και Διευθυνόντων Συμβούλων και πίνακα με τον διπλάσιο αριθμό προτεινόμενων υποψηφίων για τις θέσεις μελών των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο Υπουργός επιλέγει κατά δεσμία αρμοδιότητα μεταξύ των περιλαμβανομένων στους πίνακες και ο διορισμός ολοκληρώνεται με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Για την επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων, το ΕΣΕ λαμβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και ιδίως, τα τυπικά τους προσόντα, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα της προκηρυχθείσας θέσης και την πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία τους. Το ΕΣΕ προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλείται υποχρεωτικά ο διπλάσιος αριθμός υποψηφίων για κάθε προς πλήρωση θέση. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων.

3. Σε περίπτωση υποβολής μικρότερου αριθμού υποψηφιοτήτων από τα ως άνω προβλεπόμενα, το ΕΣΕ περιορίζεται στην εξέταση και έκδοση σχετικής εισήγησης επί αυτών. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή σε περίπτωση που κριθεί με αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΣΕ ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της προκηρυχθείσας θέσης, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται με εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και της παραγράφου 2 του παρόντος.

4. Η θητεία όλων των ανωτέρω ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική θητεία σε καθεμία από τις ανωτέρω θέσεις, δεν δύναται να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη.

5. Παύση από τα καθήκοντα των διορισθέντων στις θέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πριν τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται με σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού αποκλειστικά λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Σε περίπτωση κένωσης των θέσεων της παρ. 1 λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης από τα καθήκοντα, επαναλαμβάνεται η διαδικασία με εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και της παραγράφου 2 του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

6. Ενστάσεις κατά των πινάκων επιλογής χωρούν εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής τους ενώπιον του ΑΣΕΠ και εκδικάζονται εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Τυχόν υποβολή ενστάσεων δεν αναστέλλει τη διαδικασία.