- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 03 – Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο – Τήρηση Μητρώου

Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για το σκοπό αυτό στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του/της αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του/της ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του. Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, η ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η τήρηση του Μητρώου, η εγγραφή και διαγραφή μελών, η επικαιροποίηση και ταυτοποίηση των στοιχείων των μελών του, καθώς και η τυχόν αναζήτηση, συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ υποχρεούται στην έκδοση ανά τρίμηνο συναφών πράξεων με επικαιροποιημένες καταστάσεις των μελών του Μητρώου. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού και οι Υπηρεσίες Προσωπικού των φορέων του άρθρου 2, υποχρεούνται να τηρούν κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού τους που έχει εγγραφεί στο Μητρώο και να ενημερώνουν αμελλητί το ΑΣΕΠ για την τυχόν ύπαρξη λόγου διαγραφής από το Μητρώο που συντρέχει στο πρόσωπο οποιουδήποτε μέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.