- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 03 – Είσοδος προς χερσαίο συνοριακό σταθμό

1. Στην είσοδο προς την ελληνική επικράτεια κάθε συνοριακού σταθμού εγκαθίσταται κατασκευή, όπως εμφανίζεται στο διάγραμμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος, που αποτελείται από το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και σημαίες. Το έμβλημα, όπως αυτό έχει ορισθεί με το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (Α΄108 ), αποτυπώνεται στο άνω μέρος μεταλλικής πινακίδας διαστάσεων 5,00μ Χ 1,40μ , κάτωθι δε αυτού και εντός της ιδίας πινακίδας εναλλάσσονται τέσσερις λωρίδες κυανού και τρεις λωρίδες λευκού χρώματος. Στο πίσω μέρος της μεταλλικής πινακίδας αποτυπώνεται ακριβώς η ίδια παράσταση που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο. Στο αριστερό μέρος της μεταλλικής πινακίδας τοποθετούνται τρεις ελληνικές σημαίες αναλόγων διαστάσεων επί ιστών ύψους 12,00 μ και στο δεξιό μέρος αυτής μία σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί ισοϋψούς ιστού.
2. Οι επιμέρους υπηρεσίες του συνοριακού σταθμού δεν φέρουν σημαίες.
3. Ο Διοικητής του συνοριακού σταθμού οφείλει να μεριμνά, ώστε η κατασκευή της παραγράφου 1 να διατηρείται διαρκώς χωρίς αλλοιώσεις και φθορές, οι δε σημαίες να είναι μονίμως αναρτημένες και σε άριστη κατάσταση.