- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1. Να παρέχει ακτινολογική εικόνα του περιεχομένου οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, ολόκληρου έμφορτου φορτηγού συμπεριλαμβανομένης και της καμπίνας του οδηγού, καθώς και εμπορευματοκιβωτίων.
2.2. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία ακτινοσκόπησης με ακτίνες Χ και να μην διαθέτει ραδιενεργό πηγή.
2.3. Να μπορεί να ανιχνεύσει οργανικές, ανόργανες και μικτές ουσίες. Να δηλωθούν οι ουσίες ανίχνευσης.
2.4. Να είναι ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο να δύναται να κινείται εντός οδικού δικτύου και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.
2.5. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, καινούργιο και αμεταχείριστο.
2.6. Η σάρωση θα πραγματοποιείται τουλάχιστον με μετακίνηση της κινητής μονάδας σάρωσης οχημάτων κατά μήκος του ελεγχόμενου οχήματος.
2.7. Να παρουσιάζει διαχωριστική ικανότητα αντικειμένων, ανάλογα με την ύλη κατασκευής τους. Ο διαχωρισμός θα γίνεται με ξεχωριστή απόχρωση για κάθε κατηγορία υλικού με διαφορετική φωτεινότητα αναλόγως του πάχους του.
2.8. Η εξαγόμενη εικόνα που παρουσιάζεται στα Monitors, θα πρέπει να εμφανίζεται ομαλά κατά την αλλαγή της εικόνας.
2.9. Η ανίχνευση και ο διαχωρισμός των ύποπτων αντικειμένων θα ολοκληρώνεται αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή με μία ολική ακτινοσκόπηση του ελεγχόμενου οχήματος.
2.10. Η κινητή μονάδα σάρωσης οχημάτων πέραν του ειδικά διαμορφωμένου οχήματος θα αποτελείται από το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την γεννήτρια παραγωγής ακτίνων Χ, ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, ηλεκτρονικό σύστημα απεικόνισης και τα χειριστήρια του συστήματος.
2.11. Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα τροφοδοτεί με σταθερή τάση την γεννήτρια παραγωγής ακτινών Χ και τα υπόλοιπα μέρη του εξοπλισμού. Θα αποτελείται τουλάχιστον από ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος με γεννήτρια πετρελαίου.
2.12. Με την χρήση κατάλληλης κατευθυντικής διάταξης οι ακτίνες Χ θα οδηγούνται στο ακτινοβολούμενο αντικείμενο.
2.13. Με την χρήση κατάλληλης διάταξης ανιχνευτών θα επιτυγχάνεται η ανίχνευση της ακτινοβολίας – φωτονίων.
2.14. Τα αντικείμενα τα οποία θα ελέγχονται να απεικονίζονται στον χειριστή υπό την μορφή ακτινολογικής εικόνας και σε πρότυπα συμβατά με τα τυποποιημένα που ισχύουν στις εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας.
2.15. Να απεικονίζει την δομή του ακτινοβολούμενου αντικειμένου, την διάταξη του στο χώρο, την επιφάνεια την οποία καλύπτει και τα άλλα υλικά που το περιβάλουν.
2.16. Να εγκατασταθεί κατάλληλο λογισμικό και γραφικό περιβάλλον για την ενοποίηση όλου του εξοπλισμού του Συστήματος.
2.17. Τα χειριστήρια του Συστήματος και η οθόνη απεικόνισης των ακτινοβολούμενων αντικειμένων, να εγκατασταθούν σε εργονομική θέση.
2.18. Κάθε φορά που σαρώνεται ένα αντικείμενο τα δεδομένα από την διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου θα καταχωρούνται αυτόματα στις αποθηκευτικές μονάδες του Συστήματος.
2.19. Οι χειριστές να μπορούν να προβάλουν, να επεξεργάζονται και να ανακαλούν τα δεδομένα του Συστήματος σε πραγματικό αλλά και σε μεταγενέστερο χρόνο.
2.20. Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ασφάλειας και συστήματα ενδοασφάλισης καθώς και την απαιτούμενη θωράκιση, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία του προσωπικού και του κοινού από την ακτινοβολία.
2.21. Να δηλωθεί η ζώνη αποκλεισμού της περιοχής διενέργειας των ελέγχων σύμφωνα με τους ρυθμούς έκθεσης του προσφερόμενου είδους και να ορισθούν οι θέσεις χειριστή και παρευρισκομένων προς ελαχιστοποίηση της δευτερεύουσας ακτινοβολίας.
2.22. Να λειτουργεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες συνεχώς, χωρίς την ανάγκη τεχνικής επίβλεψης και δεν θα παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης, αποκλίσεων από τα χαρακτηριστικά του συστήματος και κακή λειτουργία-απόδοση σε οποιαδήποτε από τις υπομονάδες της συσκευής.
2.23. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων συστημάτων, πιστοποίηση ISO 9001 και το σύστημα σήμανση CE. Να δηλωθούν αναλυτικά τα standards κατασκευής και ασφάλειας με τα οποία συμφωνεί το προσφερόμενο είδος.
2.24. Το Σύστημα να πληροί απόλυτα τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) καθώς και τους αντίστοιχους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες ακτινοπροστασίας. Να δηλωθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.