- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

2ο ΜΕΡΟΣ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – 1.5 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού

Στην παρούσα ενότητα, αρχικά, παραθέτονται οι γενικές απαιτήσεις σχεδιασμού που θα πρέπει να διέπουν την προσφερόμενη λύση. Στη συνέχεια, εξειδικεύονται οι επιμέρους απαιτήσεις του Έργου όσον αφορά τεχνικά και διαδικαστικά θέματα. Έπειτα, περιγράφεται η διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που θα υποβληθούν. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παράθεση βασικών θεμάτων που άπτονται της εμπιστευτικότητας και ειδικότερα, τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη σχέση του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

1.5 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού
Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την υλοποίηση του Έργου, θα πρέπει να κινούνται στους άξονες της ασφάλειας δεδομένων, της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών και της μείωσης του συνολικού κόστους λειτουργίας των παραπάνω, μέσω «πράσινων» τεχνολογιών και πρακτικών που βελτιώνουν την ευελιξία στην παροχή υπολογιστικής ισχύος.
Στο πλαίσιο αυτό η λύση θα πρέπει να έχει μικρό ενεργειακό ίχνος και σε συνδυασμό με τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων να εξασφαλίζει γρήγορη απόδοση των επενδύσεων με χαμηλό λειτουργικό κόστος.
Οι βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο του ‘Έργου (υλικό και λογισμικό) είναι οι εξής:
1. Ασφάλεια: Η προστασία του απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων.
2. Αρτιότητα: Όλα τα συστατικά της προτεινόμενης λύσης θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά και συμβατά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους στόχους που έχουν τεθεί.
3. Επεκτασιμότητα: Ο σχεδιασμός του Συστήματος θα πρέπει όπου είναι δυνατόν να είναι αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής ή να υιοθετεί επαρκείς μηχανισμούς αφαιρετικότητας (abstraction) ώστε να επιτρέπει εύκολα μελλοντικές επεκτάσεις, αντικαταστάσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή υλικού (scale out και scale up).
4. Αξιοπιστία: Περιλαμβάνει την υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability) και τη διασφάλιση της ακεραιότητας (Integrity) δεδομένων. Το Σύστημα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα. Το Σύστημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα και η αδιάλειπτη λειτουργία του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα του πάψει να λειτουργεί σωστά (No Single Point of Failure).