- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 122 Βάση Δεδομένων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Τ.Α.

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα βασικά στοιχεία των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α., των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοτικών ιδρυμάτων και των Συνδέσμων Ο.Τ.Α καθώς και με τη στελέχωση επιλεγμένων οργανικών μονάδων τους. Η βάση ενημερώνεται από τους ίδιους τους φορείς ή και από τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των στοιχείων, οι φορείς ή και οι υπηρεσίες που έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τη βάση και να επικαιροποιούν τα στοιχεία της, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία ενημέρωσής της, οι οργανικές μονάδες των οποίων η στελέχωση θα πρέπει να καταγραφεί καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση και λειτουργία της. Με την ίδια απόφαση δύναται, επίσης, να καθορίζονται οι κυρώσεις που μπορεί ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να επιβάλλει, σε περίπτωση παράλειψης, ελλιπούς ή καθυστερημένης ενημέρωσης της βάσης δεδομένων από τους υπόχρεους, προς τούτο, φορείς.