- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 116 Ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων των μουσικών Ο.Τ.Α.

1.Οι μουσικοί, το καλλιτεχνικό προσωπικό και τα μέλη των ορχηστρικών συνόλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, κατατάσσονται στις ειδικές κατηγορίες, Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός, βάσει οργανογράμματος το οποίο και θα διαμορφωθεί από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν στις συμφωνικές ορχήστρες και μπάντες (ΚΟΑ – ΚΟΘ – ΕΛΣ).
2. Στο υπό διαμόρφωση οργανόγραμμα λαμβάνεται υπόψη και κατατάσσονται αυτοδικαίως στις ως άνω ειδικές κατηγορίες, οι μουσικοί με βάση τα καθήκοντα τους, είτε όπως αυτά ορίζονται στην πρόσληψή τους, είτε από τυχόν ανάθεση με οποιονδήποτε τρόπο σχετικών καθηκόντων, είτε όταν εν τοις πράγμασι διαπιστώνεται άσκηση σχετικών καθηκόντων των ως άνω οριζομένων ειδικών κατηγοριών. Σε μουσικό σύνολο μέχρι δέκα (10) άτομα ορίζεται υποχρεωτικά ένας αρχιμουσικός, ένας κορυφαίος Α΄ και ένας κορυφαίος Β΄. Στα άνω των δέκα ατόμων μουσικά σύνολα ορίζεται ένας αρχιμουσικός, ένας κορυφαίος Α΄ και ένας κορυφαίος Β, ανά οικογένεια μουσικών οργάνων.
3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των κατηγοριών Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α΄, Κορυφαίος Β΄, Μουσικός, καθορίζεται, σύμφωνα με το βασικό μισθό της κατηγορίας του Μουσικού, όπως αυτός έχει οριστεί σύμφωνα με τη παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄) και βάσει του νέου μισθολογίου, ο οποίος και πολλαπλασιάζεται με βάση τους παρακάτω συντελεστές ανά κατηγορία και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ:
Αρχιμουσικός …………………….. 1,45
Εξάρχων ..…………………….1,40
Κορυφαίος Α` …………………… 1,30
Κορυφαίος Β` ……………………… 1,25
Μουσικός …………………………1,00
4. Όπου δεν παρέχεται από την υπηρεσία μουσικό όργανο, χορηγείται στους μουσικούς, οι οποίοι για την εκτέλεση της εργασίας τους υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μουσικό όργανο της ιδιοκτησίας τους, ειδικό επίδομα οργάνου για τη συντήρηση και την επισκευή του, το οποίο και ορίζεται στα πενήντα ευρώ (50 € ), μηνιαίως.
Στις επαγγελματικές δημοτικές χορωδίες οι μουσικοί (χορωδοί) προσλαμβάνονται ως ΤΕ και κατατάσσονται, όπως και οι ήδη υπηρετούντες, ως κορυφαίοι Β΄ και λαμβάνουν επίδομα φωνής (οργάνου), το οποίο και ορίζεται στα πενήντα ευρώ (50 € ), μηνιαίως.
5. Σε περίπτωση που για την ανανέωση και το συνεχή εμπλουτισμό των συναυλιών της ορχήστρας χορηγείται στους Αρχιμουσικούς, αντί του επιδόματος μουσικού οργάνου, επίδομα βιβλιοθήκης, το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, δεν χορηγείται .
6. Οι θέσεις των ως άνω υπηρετούντων υπαλλήλων, μετά τις προβλεπόμενες αυτοδίκαιες κατατάξεις, ορίζονται ως οργανικές και αποτυπώνονται στο Ο.Ε.Υ. κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, εντός της ως άνω οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (Α’176).