- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 107 Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών των Δήμων

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 158 του ν.3463/2006 (Α’ 114), προστίθεται περίπτωση (στ), ως εξής:
«στ) Έκτακτες επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών».