- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 105 Μισθώσεις περιπτέρων

1. Μισθώσεις αδειών περιπτέρων που είχαν συναφθεί πριν τη ψήφιση του ν. 4254/2014 παρατείνονται έως τη συμπλήρωση της δεκαετίας της μισθωτικής σχέσης.
2. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή άδειας περιπτέρου, η μίσθωση μπορεί να συνεχίζεται από τον επιζώντα σύζυγο ή τα ενήλικα τέκνα αυτού, μέχρι τη λήξη της.
3. Κατόπιν αιτήματος του μισθωτή, η μίσθωση παρατείνεται αυτοδικαίως πέραν του χρόνου λήξης της για μία μόνο φορά έως την έκδοση νέας πράξης παραχώρησης ή την κατάργηση της θέσης και για χρονικό διάστημα που, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Παράταση χωρεί και για μισθώσεις που έχουν λήξει κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, εφόσον ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο.