- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 90 Αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ΄ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο

Στην παρ. 8 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 20ης.10.1958 (Α’ 171), όπως αυτό ισχύει, προστίθενται εδάφια πέμπτο και έκτο, ως εξής:
«Πέραν των παραπάνω συνεπειών, εάν διαπιστωθεί τρίτη παράβαση αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και απαγορεύεται η χορήγησή της και για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Εάν ακολουθήσει και νεότερη αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, εφόσον αυτή γίνεται από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφαιρείται οριστικά η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος και απαγορεύεται η εκ νέου χορήγησή της στην ίδια επιχείρηση».