- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 84 Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου.

Στην παράγραφο 9 της υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται φράση, ως εξής:
«Βεβαιωμένες οφειλές από τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου».