- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 69 Θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης Ο.Τ.Α.

Τακτικά ή συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα για την απεικόνιση και την τακτοποίηση: α) κάθε είδους εκκρεμοτήτων διαχειριστικού περιεχομένου που χρονίζουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), β) κατασχέσεων που έχουν διενεργηθεί σε βάρος του Ταμείου ή των λογαριασμών των Ο.Τ.Α. που τηρούνται στις τράπεζες, γ) παρακρατήσεων μέρους των επιχορηγήσεων που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. από την Κεντρική Διοίκηση, δυνάμει διατάξεων νόμου, εκδίδονται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα κατωτέρω:
α) Για τις εκκρεμότητες διαχειριστικού περιεχομένου που χρονίζουν στους Ο.Τ.Α.:
αα) Ο Ο.Τ.Α. απευθύνεται αρμοδίως στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ορισθεί Δημοσιονομικός Ελεγκτής για τη διενέργεια ελέγχου και τη σύνταξη πορισματικής έκθεσης, στην οποία καταγράφεται το ιστορικό της υπόθεσης και διαπιστώνεται η χρηστή διαχείριση του αιτούντος φορέα, ή η μη ύπαρξη δυνατότητας τακτοποίησης της λογιστικής εκκρεμότητας κατ’ άλλο τρόπο, καθώς και το ύψος της εκκρεμότητας προς τακτοποίηση.
αβ) Η οικονομική υπηρεσία του φορέα μεριμνά για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, προκειμένου να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα για τη συμψηφιστική τακτοποίηση της χρηματικής διαχείρισής του.
αγ) Σε περίπτωση μη χρηστής διαχείρισης, ο Ελεγκτής επιλαμβάνεται της απόδοσης ευθυνών και του καταλογισμού των υπευθύνων.
β) Για τις κατασχέσεις σε βάρος του ταμείου ή των λογαριασμών των Ο.Τ.Α. που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε εμπορικές τράπεζες:
βα) Η οικονομική Υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α. μεριμνά για την εγγραφή σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του φορέα και την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία και εγκρίνεται η πραγματοποίηση δαπάνης, για την τακτοποίηση της δημοσιονομικής διαχείρισης, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού, του δήμου/περιφέρειας στον αντίστοιχο ΚΑΕ, λόγω κατάσχεσης σε βάρος του Ταμείου του Ο.Τ.Α. ή που πραγματοποιήθηκε σε βάρος του, στα χέρια της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή της κατά περίπτωση, εμπορικής τράπεζας, ως τρίτης, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου.
ββ) Η οικονομική υπηρεσία, μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και αντίγραφο της ανωτέρω απόφασης, μαζί με φωτοαντίγραφα του εκτελεστού τίτλου και της κατασχετήριας έκθεσης και, επιπλέον, στην περίπτωση κατάσχεσης σε βάρος τραπεζικού λογαριασμού του Ο.Τ.Α., του εγγράφου της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή της κατά περίπτωση εμπορικής τράπεζας, περί καταβολής του οφειλόμενου ποσού, καθώς και του εγγράφου της αναγγελίας χρέωσης του λογαριασμού του Ο.Τ.Α., εκδίδει συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα, στο όνομα των ανωτέρω φορέων, κατά περίπτωση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου φορέα.
γ) Για τις παρακρατήσεις μέρους των επιχορηγήσεων και των εσόδων που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α., από την κεντρική διοίκηση και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς:
Η οικονομική υπηρεσία εκδίδει συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα, κατόπιν απόφασης απόδοσης των προβλεπομένων επιχορηγήσεων και εσόδων στον Ο.Τ.Α. και την αναγγελία των σχετικών πιστώσεων, όπου αναφέρονται τα είδη των κρατήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση που η παρακράτηση έγινε από τη κεντρική διοίκηση, και κατόπιν έκδοσης σχετικού παραστατικού, που εκδίδει η Δημόσια Επιχείρηση ή ο Οργανισμός, στην περίπτωση που η παρακράτηση έγινε από αυτούς.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι δυνατόν να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες εκκρεμοτήτων της δημοσιονομικής διαχείρισης, που τακτοποιούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διάταξη καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Συμψηφιστικά εντάλματα πληρωμής, που έχουν εκδοθεί από Ο.Τ.Α. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, είναι ισχυρά και παράγουν έννομα αποτελέσματα, χωρίς να απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας που καθορίζεται με το παρόν άρθρο.