- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 64 Εκκαθάριση δαπανών Περιφερειών

1. Δαπάνες Περιφερειών: α) για την καταβολή διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014, β) για την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν από τους σεισμούς στις 26-1-2014 και 3-2-2014 στο νομό Κεφαλληνίας, εφόσον οι δαπάνες αυτές πραγματοποιήθηκαν έως τις 15-06-2014 και ο οικείος Περιφερειάρχης έχει βεβαιώσει με σχετική πράξη του την πραγματοποίηση και το ύψος τους, γ) για οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων και για καταβολή αποζημιώσεων σε μετέχοντες σε συνεδριάσεις περιφερειακών συμβουλίων, εντός του έτους 2014, δ) που πραγματοποιήθηκαν έως και το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014 και πριν την καταχώρηση του προϋπολογισμού τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.), ε) που αφορούν σε δαπάνες υγρών καυσίμων κίνησης για τα έτη 2012 και 2013, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την οικεία σύμβαση, και δαπάνες Περιφερειών, που προέκυψαν από την εκτέλεση συμβάσεων μελετών του ν.3316/2005, που έχουν συναφθεί μέχρι 31-12-2013, καθώς και Προγραμματικών Συμβάσεων που έχουν συναφθεί κατά τα έτη 2013 και 2014 για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι κείμενες διατάξεις περί διάθεσης πιστώσεων και αναλήψεως υποχρεώσεων, μπορεί να πληρωθούν, εντελώς εξαιρετικά, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση.
2. Είναι δυνατόν να πληρωθούν δαπάνες Περιφερειών, που προκύπτουν από εκτέλεση συμβάσεων, από τις 2-5-2013 και έπειτα, ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης καταχώρισης για τις Περιφέρειες στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, των οποίων η ανάρτηση στο Μητρώο δεν πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την υπογραφή τους αλλά πάντως πραγματοποιήθηκε το αργότερο έως την εκκαθάριση και ενταλματοποίησή τους.