- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 48 Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

1. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ή ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στην οικεία Περιφέρεια, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στην οικεία Περιφέρεια, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.
Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για κάθε μισθολογική, βαθμολογική και ασφαλιστική συνέπεια.
2. Σε περίπτωση λύσης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού της ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στην οικεία Περιφέρεια, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του ν. Ν.3852/2010 προστίθεται στοιχείο γ), ως εξής:
«Σε περίπτωση λύσης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, της οποίας εταίροι είναι μόνον δήμοι, ή της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει σε Ο.Τ.Α., το προσωπικό που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε από τους εταίρους δήμους και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Στην περίπτωση που στους ανωτέρω δήμους, που είναι μέλη της υπό λύση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, οι εργαζόμενοι εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με την ανωτέρω απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τους δήμους εταίρους αυτών κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για κάθε μισθολογική, βαθμολογική και ασφαλιστική συνέπεια».
4. Οι παράγραφοι 7 , 7α , 7β , 8 και 9, του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:
«7. Η ζημία που υφίσταται κατά τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε νέα κοινωφελή επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α., μεταφέρεται στον ισολογισμό έναρξης της νέας επιχείρησης. Το μέρος της ζημίας αυτής, για το οποίο υπήρχε δικαίωμα μεταφοράς από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα στα επόμενα έτη με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., μεταφέρεται για συμψηφισμό με βάση τις διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου.
8. Από 1.1.2011 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) διέπεται σχετικά με την εν γένει λειτουργία της από τις σχετικές διατάξεις του ν. 1069/1980. Οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 890/1979 καταργούνται. Η θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου λήγει με την εγκατάσταση του νέου, το οποίο ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/1980.
9. α) Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α. της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, εφόσον απασχολείτο πραγματικά κατά την 30η.05.2011, μεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη λύση της εταιρίας ή της επιχείρησης ή με ειδική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση για την λύση της. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων.
Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για κάθε μισθολογική, βαθμολογική και ασφαλιστική συνέπεια.
βα) Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ.. 410/1995 που λύθηκαν, προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
ββ) Οι παραπάνω οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις. Ειδικότερα, οφειλές που βεβαιώθηκαν ταμειακά στις Δ.Ο.Υ. σε βάρος των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο επιχειρήσεων:
(ββα) διαγράφονται, έπειτα από τη λήψη απόφασης αναδοχής των οφειλών από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και με πράξεις της βεβαιούσας εν ευρεία έννοια αρχής και
(βββ) βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α. μόνο για τα ποσά των κύριων οφειλών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, με βάση χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του, για το ποσό της κύριας οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από εκδοθείσες πράξεις επιβολής προστίμων ή αποφάσεων καταλογισμού ή φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και από το φόρο εισοδήματος ή παρακρατούμενους φόρους, έστω και αν τα ανωτέρω έχουν καταστεί απρόσβλητα, λόγω απόρριψης τελεσίδικα των προσφυγών που ασκήθηκαν εναντίον τους ή άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της προσφυγής.
γ) Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται αναλογικά και για οφειλές των:
γα) ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. ή και νομικά τους πρόσωπα ή
γβ) ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, που οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου. Το ύψος των οφειλών, που δύναται να αναλάβει ο κάθε φορέας, προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση που μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 30.03.2017.
5. Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Περιφερειών και εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρείες αυτές με ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, οι οποίες ασκούν επιχειρηματική – οικονομική δραστηριότητα και είτε δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις του άρθρου 17 του ν. 3812/2009 και του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 4071/2012, είτε συντρέχουν σε αυτές οι προϋποθέσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 και δεν έχουν λυθεί μέχρι σήμερα, μπορούν να λύονται και να τίθενται υπό εκκαθάριση με τους όρους του παρόντος. Η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου και της λύσεως των εταιρειών αυτών γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που λαμβάνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Περίληψη της απόφασης αυτής, μετά την έγκρισή της, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται εκκαθαριστής και καθορίζονται η διαδικασία, οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, η αμοιβή του εκκαθαριστή και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την διενέργεια της εκκαθάρισης. Ρυθμίζεται, επίσης, ο τρόπος άσκησης των ασκούμενων δραστηριοτήτων από τις επιχειρήσεις που λύονται. Τα πάσης φύσεως δικαιώματα εμπράγματα, ενοχικά, παραχωρήσεις και μισθώσεις επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας και οι πάσης φύσεως απαιτήσεις των επιχειρήσεων αυτών, περιέρχονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ΦΕΚ στην οικεία Περιφέρεια, η οποία συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τις άνω επιχειρήσεις καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες των επιχειρήσεων συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την οικεία Περιφέρεια. «Οι πάσης φύσεως εκκρεμότητες, υποχρεώσεις και οφειλές των επιχειρήσεων αυτών, μπορούν να αναλαμβάνονται από την οικεία Περιφέρεια, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ειδικότερα, για τις οφειλές των επιχειρήσεων αυτών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπερίπτωσης (ββ) της παρ. 9 (β) του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Επίσης, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψής του, των αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικού σκοπού, τις οποίες είχαν συστήσει Ο.Τ.Α. και τέως ΤΕΔΚ και οι οποίες λύονται και εκκαθαρίζονται, μεταφέρεται στα οικεία νομικά πρόσωπα που τις συγκροτούσαν και στους διάδοχους φορείς τους (Δήμους και Π.Ε.Δ.), με απόφαση των Δημοτικών ή Διοικητικών τους Συμβουλίων αντίστοιχα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρεται, σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και ασφαλιστική του κατάταξη».