- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 42 Αναγνώριση προϋπηρεσίας των εργαζομένων σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες Ο.Τ.Α.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 επεκτείνονται και στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες Ο.Τ.Α..