- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 3 Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Το άρθρο 217 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 217
Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστώνται θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύει. Η σύσταση των θέσεων κατά κλάδο, ειδικότητα και αριθμό καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 222 του παρόντος.
2. Για το διορισμό στις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ απαιτείται πτυχίο νομικού τμήματος ή οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών ή κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής και άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας. Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Για τις θέσεις της κατηγορίας ΤΕ απαιτείται πτυχίο Τ.Ε.Ι. διοικητικών, λογιστικών ή τεχνικών ειδικοτήτων».