- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 25 – Βάση δεδομένων του Δικτύου δομών

Κάθε δομή του Δικτύου ενημερώνει υποχρεωτικά το τηρούμενο υπό τη ΓΓΙΦ ηλεκτρονικό σύστημα με τα στοιχεία των γυναικών – θυμάτων έμφυλης βίας, στις οποίες παρέχει υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.