- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 23 – Λειτουργία Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών – θυμάτων έμφυλης βίας

1. Δύνανται να λειτουργούν υπό τους ΟΤΑ α’ βαθμού «Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών» με αντικείμενο την παροχή ασφαλούς διαμονής σε γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας και στα ανήλικα τέκνα τους. Οι Ξενώνες του παρόντος θεωρούνται δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α’ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές.
2. Οι Ξενώνες παρέχουν στις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας και στα ανήλικα τέκνα τους ασφαλή διαμονή, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, και διευκολύνουν την πρόσβαση σε νομικές συμβουλές με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της ΓΓΙΦ και των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Οι ξενώνες λειτουργούν καθημερινά, σε εικοσιτετράωρη βάση και καθόλη τη διάρκεια του έτους.
3. Οι ξενώνες στελεχώνονται, κατ’ ελάχιστον, από : α) μία/ένα σύμβουλο κοινωνικής στήριξης, β) μία/ένα σύμβουλο ψυχολογικής υποστήριξης, γ) μία/ένα παιδαγωγό ή παιδοψυχολόγο, δ) μία/ένα υπάλληλο διοικητικής υποστήριξης, ε) ικανό αριθμό φυλάκων και στ) γενικό βοηθητικό προσωπικό.
4. Στους Ξενώνες του παρόντος παραπέμπονται γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας με πρωτοβουλία των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών, των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Οι Φορείς του προηγουμένου εδαφίου, διαβιβάζουν το συντομότερο δυνατόν το ιστορικό των κακοποιημένων γυναικών στο επιστημονικό προσωπικό του οικείου Ξενώνα. Το τελευταίο προβαίνει στη δημιουργία φακέλου για έκαστο περιστατικό και εισηγείται στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του οικείου Ξενώνα την παραμονή των γυναικών ή μη σε αυτόν, με σκοπό τη λήψη σχετικής απόφασης από το τελευταίο.
5. Η διαμονή των γυναικών – θυμάτων έμφυλης βίας και των ανήλικων τέκνων τους στον Ξενώνα έχει μεταβατικό και προσωρινό χαρακτήρα. Η μέγιστη διάρκειά της ορίζεται στους τρεις μήνες και δύναται να παραταθεί για τρεις (3) ακόμη μήνες με απόφαση της Διοίκησης, έπειτα από σχετική εισήγηση του επιστημονικού προσωπικού.