- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 17 – Κοινωνικός Διάλογος

Το Κράτος προωθεί τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την πραγμάτωση της ουσιαστικής Ισότητας των Φύλων στην εργασία και ενθαρρύνει τη σύναψη της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και λοιπών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Συλλογικών Συμφωνιών, με συμπερίληψη σε αυτές του στόχου της εξάλειψης των ανισοτήτων και διακρίσεων με βάση το φύλο ιδίως σε θέματα όρων εργασίας και αμοιβών, καθώς και εναρμόνισης της ιδιωτικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων γυναικών και ανδρών. Οι στόχοι του παρόντος λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά την επίλυση συλλογικών διαφορών και την παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.