- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 209 – Aστυνόμευση και καθαρισμός ρεμάτων και απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα

1. Η περ. 4 της παρ. Ε του άρθρου 204 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καταργείται.
2. Η περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.4071/2012, όπως ισχύει, καταργείται.