- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 152 – Προσόντα του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή

1. Για την επιλογή σε θέση Δημοτικού ή Περιφερειακού Διαμεσολαβητή απαιτούνται τα ακόλουθα ελάχιστα τυπικά προσόντα :
α) Κατοχή πτυχίου νομικών, πολιτικών, διοικητικών ή οικονομικών επιστημών
β) Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συναφές με τις ανωτέρω επιστήμες αντικείμενο και
γ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.
2. Επιτρέπεται η επιλογή δημοσίου υπαλλήλου ως Δημοτικού ή Περιφερειακού Διαμεσολαβητή. Στην περίπτωση αυτή, τα καθήκοντα του επιλεγέντος αναστέλλονται για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του ως Διαμεσολαβητή. Ο χρόνος που διανύεται σε θέση Δημοτικού ή Περιφερειακού Διαμεσολαβητή υπολογίζεται κανονικά ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης, ως προς όλες τις υπηρεσιακές, μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες