- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 37 – Κατάργηση άρθρου 41 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 41 του ν. 3852/2010 καταργείται.