- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 35 – Κατάργηση άρθρου 39 του ν. 852/2010

Το άρθρο 39 του ν. 3852/2010 καταργείται.