- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 31 – Κατάργηση άρθρου 36 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 36 του ν. 3852/2010 καταργείται.