- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 22 – Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

1.Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, συνιστάται Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στρατηγικοί στόχοι της οποίας είναι οι εξής: (α) η σύνταξη της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τη ψηφιακή πολιτική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διασφάλιση της συνοχής της κατά την εφαρμογή της από όλους τους φορείς του δημοσίου, (β) ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών προς πολίτες, επιχειρήσεις και το δημόσιο, (γ) η βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες σε ότι αφορά στις συναλλαγές του με αυτό.
2.Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών αποτελείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις: (α) Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας, (β) Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών, (γ) Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών, (δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.