- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 12 – Αντικατάσταση άρθρου 2 π.δ. 26/2012άρθρο 2 του π.δ. 26/2012

Το  άρθρο 2 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«

Άρθρο 2

Αριθµός βουλευτών – βουλευτικές έδρες

 

  1. Ο αριθµός των βουλευτών για όλη την επικράτεια ορίζεται σε τριακόσιους. Από αυτούς οι διακόσιοι ογδόντα πέντε εκλέγονται στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες οι αντίστοιχες βουλευτικές έδρες κατανέµονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως και 5 του άρθρου αυτού. Οι υπόλοιποι δεκαπέντε εκλέγονται ενιαίως σε ολόκληρη την επικράτεια, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο επόµενο άρθρο.

 

  1. Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται κάθε φορά µε βάση τον νόμιμο πληθυσμό της, όπως αυτός προκύπτει από την τελευταία απογραφή, της οποίας τα επίσημα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται αμέσως µετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επίσημων αποτελεσμάτων της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού της χώρας, ορίζεται ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας. Το διάταγμα αυτό ισχύει ως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επόμενης αντίστοιχης απογραφής.

 

  1. Μέτρο για τον υπολογισµό του αριθµού των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθµού των δηµοτών της επικράτειας, που καθορίζεται στους πίνακες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, δια του συνολικού αριθµού των βουλευτικών εδρών, που ορίζεται στην παράγραφο 1, οι οποίες κατανέµονται στις εκλογικές περιφέρειες.

 

  1. Το πηλίκο της διαίρεσης του αριθµού των δηµοτών, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δια του εκλογικού µέτρου, που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αποτελεί τον αριθµό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.

 

  1. Οι έδρες που αποµένουν αδιάθετες, προστίθενται ανά µία ώσπου να συµπληρωθεί ο συνολικός αριθµός των διακοσίων ογδόντα πέντε (285) εδρών, που καθορίζεται στην παράγραφο 1, στις εκλογικές περιφέρειες, που παρουσιάζουν κατά σειρά, το µεγαλύτερο υπόλοιπο.
  2. Αν από την κατανομή των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, δεν έχει κατανεμηθεί έδρα σε εκλογική περιφέρεια, τότε κατανέμεται μια έδρα σε αυτή και η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από την εκλογική περιφέρεια που της έχει κατανεμηθεί έδρα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 5 και έχει το μικρότερο υπόλοιπο.»